Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hobby-Gilde Horst e.o.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering

Augustus 2021

 1. Aanmelding voor deelname aan een cursus

      Het Hobby Gilde Horst e.o. (hierna te noemen HGH) heeft doorlopende cursussen, cursussen met een gelimiteerd aantal bijeenkomsten en eenmalige workshops.

 • Deelnemers aan doorlopende cursussen melden zich aan tot wederopzegging. Opzegging van de overeenkomst voor de doorlopende cursussen kan uitsluitend schriftelijk via

              Cursusadministratie Hobby Gilde Horst e.o.

              p/a Gasthoês

              Gasthuisstraat 25

              5961 GA Horst

      of per mail

      cursusadministratie@hobbygilde.nl

 • De overeenkomst van deelnemers aan niet-doorlopende cursussen eindigt automatisch na afloop van de cursus. Zij dienen zich voor een nieuwe cursus opnieuw aan te melden.
 • Aanmelden voor een cursus kan via de website van het HGH www.hobbygilde.nl of via de secretaris 06 18232600.
 • Houd rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 5 dagen.
 • Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor een cursus. Deelnemers  op de wachtlijst blijven daar maximaal gedurende het betreffende seizoen op staan. Daarna vervalt de aanmelding.
 1. Informatie over de cursus
  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname alsmede verdere informatie met betrekking tot de cursus, de duur van de cursus en de startdatum.
 2. Het niet doorgang vinden van een cursus
  Het bestuur van het HGH behoudt zich het recht voor om een reeds aangekondigde cursus of workshop geen doorgang te laten vinden. Aanleiding hiervoor kan zijn

       – het (langdurige) niet beschikbaar zijn van de cursusleider,
       – te weinig aanmeldingen voor de betreffende cursus of workshop,
       – andere zwaarwegende redenen en/of onvoorziene omstandigheden.

 1. Cursusjaar
  Het cursusjaar voor doorlopende cursussen omvat ongeveer 30 weken en loopt van ongeveer september tot mei. In voorkomende gevallen kan hiervan in overleg worden afgeweken.
  Niet-doorlopende cursussen (vb. genealogie en fotografie) hebben een beperkt aantal lessen en kunnen op andere tijdstippen beginnen. Ook dit zal in overleg tussen bestuur en cursusleider plaatsvinden.
 2. Cursusgeld
  De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. In het cursusgeld zit een bedrag van € 10,00 administratiekosten verwerkt.
  Cursisten van doorlopende cursussen die later instromen betalen 100% van het cursusgeld incl. administratiekosten bij deelname vóór 1 januari en 50% van het cursusgeld plus de administratiekosten bij deelname ná 1 januari. Voor niet-doorlopende cursussen geldt te allen tijde het volledige cursusgeld inclusief de administratiekosten ongeacht het tijdstip van instromen.
  Het cursusgeld is altijd exclusief studieboeken en andere benodigde materialen.
 3. Betaling
  Bij aanmelding verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld. Voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een factuur met het te betalen cursusgeld. Alle facturen dienen uiterlijk twee weken na ontvangst te worden voldaan. Betaling van de factuur dient altijd vooraf te gaan aan de deelname van de cursus.
  Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld kan de cursist de toegang tot de cursus worden ontzegd. Indien de cursist in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het cursusgeld of materiaalkosten komen de kosten van inning voor rekening van de cursist.
 4. Afmeldingen
  Afmelding voor een cursus kan, onder vermelding van reden, alleen schriftelijk (zie punt 1 voor het adres) of via cursusadministratie@hobbygilde.nl vóór 15 augustus.
 5. Restitutie cursusgeld
  Restitutie van het eventueel resterende cursusgeld vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Het bestuur beslist per geval of er cursusgeld zal worden gerestitueerd. De hoogte van de restitutie wordt berekend aan de hand van de nog resterende volle maanden met inachtneming van de administratiekosten die te allen tijde volledig zijn verschuldigd.
 6. Aansprakelijkheid
  Het HGH kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan tijdens, of als gevolg van het bijwonen van een cursus, workshop of een andere door het HGH georganiseerde activiteit.
 7. BTW  Het HGH is niet btw-plichtig. In het geval het HGH wel btw-plichtig wordt, zal deze btw in de cursusprijzen worden doorberekend.
 8. Afwijkingen
  In voorkomende gevallen kan het bestuur van het HGH afwijken van deze Algemene Voorwaarden. Hierover zal te allen tijde duidelijk worden gecommuniceerd.